autonomo raw

Com funciona el mecanisme de la Llei de Segona Oportunitat?

El procés per acollir-se a aquesta llei consta de tres fases diferenciades. En una primera fase de presa de contacte requerirem la informació necessària per iniciar el teu expedient. Posteriorment, intentarem gestionar un acord extrajudicial de pagaments amb els teus creditors, aquest acord serà consensuat amb tu en tot moment i tindrem en compte totes les despeses necessàries per mantenir la teva vida diària per tal d’efectuar una proposta justa. En una tercera fase i en el cas de que els teus creditors no acceptin la nostra proposta, defensarem els teus interessos mitjançant la via judicial en un concurs de creditors sol·licitant la cancel·lació dels teus deutes.

Quant costa sortir de tots els teus deutes?

En Batlle & Ferrer Advocats som perfectament conscients de la teva situació actual i és per això que oferim al client diverses modalitats de pagament pels nostres serveis adequant-nos en cada cas a la seva situació econòmica familiar o empresarial.

Pagament únic

Pagaments: 1

Quan rebem la documentació i tenint en compte els teus ingressos i actius, et proposarem un únic pagament per cobrir la totalitat del procés d’exoneració dels teus deutes.

CONTRAcTAR

Pagament Fraccionat

*(Modalitat més contractada)

Pagaments: Terminis

Amb aquesta modalitat de pagaments oferim còmodes quotes mensuals per assumir el cost del procés. No hauràs de preocupar-te inicialment atès que deixaràs de pagar tots els teus rebuts des del minut zero i les despeses dels teus advocats no suposaran un problema a més d’estar permesos per llei

(Imagina quant et quedaria al no haver de pagar cap altre crèdit o deute).

CONTRAcTAR

Sistema Mixt

Pagaments: Inicial + Terminis

En cas que sigui del teu interès, t’oferim la possibilitat de contractar en modalitat mixta. Mitjançant l’abonament d’una quantitat inicial i el finançament de la resta de quotes en còmodes terminis.

CONTRAcTAR

La teva nova vida comença avui:

Omple i envia’ns el formulari per començar a treballar immediatament en el teu cas. Des del moment en què iniciem el procés deixaràs de pagar i els teus creditors hauran de deixar de reclamar-te per qualsevol mitjà a més de frenar, per llei, qualsevol possible demanda o eventual embargament en curs.

En cas que els teus creditors continuïn assetjant-te únicament´els hauràs de donar les dades de contacte dels teus nous advocats i deixar la resta a les nostres mans. Endavant!

eliminacion de deudas ley segunda oportunidad
Powered by NEX-Forms

¿Per què B&F Advocats?

Ens diferenciem de la resta…

A diferència del que passa amb molts altres despatxos, a Batlle & Ferrer Advocats no únicament som experts en Dret Concursal i Bancari. A més de l’anterior, ja hem actuat com a mediadors concursals en infinitat de processos de manera que tenim accés a tots els detalls de cadascuna de les fases del procés de quitació del deute des d’una perspectiva privilegiada i amb una visió global que redundarà en pro del client en cada cas.

Testimonis

(100% reals)

Gracias infinitas..

Todo el equipo de abogados se implicó de una manera muy cercana explicándonos en todo momento cada detalle. Sinceramente no pensaba que fuera posible empezar de cero y con una quita de cerca de 480.000 euros. Eternamente agradecidos por todo y sin duda os recomendaré a más personas en mi situación.

A.V.T. / (Autónomo Societario)

Dubtes habituals sobre la Llei de Segona Oportunitat.

Com funciona el mecanisme de la Segona Oportunitat?

Consta de 3 fases:

 1. L’Acord extrajudicial de Pagaments: última oportunitat per aconseguir un acord satisfactori amb els creditors sota la intervenció del Mediador concursal.
 2. Concurs de creditors: després de l’eventual liquidació de el patrimoni embargable de el deutor es realitza, en la mesura del possible i en el marc d’un procediment judicial, el pagament als creditors.
 3. Benefici de Exoneració del Passiu Insatisfet (BEPI): Després de la declaració com a deutor de bona fe, el deutor pot quedar exonerat dels seus deutes.
Requisits per acollir-se a la Segona Oportunitat
 • Ser un deutor de bona fe
 • No deure més de 5 milions d’euros
 • No tenir antecedents penals per delictes de naturalesa econòmica
 • No haver estat declarat en concurs de creditors en els darrers 5 anys
Quins efectes té iniciar el procés?

L’inici de la fase extrajudicial no suposa cap efecte sobre la vida laboral ni personal pel deutor en el seu gir ordinari si bé sí que suposa un evident avantatge: la suspensió de les execucions judicials en tràmit, amb especial esment de la suspensió de l’execució sobre l’habitatge habitual a més de la prohibició de cara als teus creditors d’exigir cap pagament per qualsevol mitjà.

Què és la proposta extrajudicial de pagaments a creditors?

La fase extrajudicial té com a objectiu el plantejament pel deutor d’una proposta als seus creditors que s’adeqüi a la seva situació actual. La Proposta Extrajudicial de pagaments podrà contenir qualsevol de les següents mesures:

 • La proposta d’espera no podrà ser superior al termini de 10 anys.
 • Eliminació del deute sense límit.
 • Cessió de béns o drets als creditors en pagament de la totalitat o part dels crèdits.
 • Reestructuració del deute basant-se en nombrosos criteris avantatjosos per a ambdues parts.
 • Altres consideracions que discutirem junts.
Què passa si la proposta és acceptada?

L’acord s’aprovarà si s’assoleixen les majories previstes en els arts. 238.1 i 238 bis. 3 de la Llei Concursal i obligarà a la resta de creditors al resultat de la mateixa encara que s’haguessin pronunciat en contra. Cal assenyalar que, de moment, la proposta aprovada no podrà afectar els creditors públics (Hisenda, Seguretat Social, etc.)

I si la nostra proposta no és acceptada?

Si la proposta de el deutor no és acceptada pels creditors, s’ha de sol·licitar el concurs de creditors (concurs consecutiu), iniciant-se la segona fase del mecanisme de Segona Oportunitat.

A quin Jutjat em tocarà?
 • Si el deutor és una persona física no empresària, el concurs serà declarat pel Jutjat de Primera Instància del domicili habitual.
 • Si el deutor és una persona física empresària (autònom, administrador de societat …), el concurs serà declarat pel Jutjat del Mercantil.
 • D’altra banda, si el deutor no és empresari però l’origen dels deutes té un origen empresarial (avals prestats a una societat, etc.), podrà conèixer així mateix de l’concurs el Jutjat del Mercantil de la província del domicili habitual del deutor.
Qui pot presentar la demanda?
 • Podran sol·licitar-ho el mediador concursal, els creditors o el mateix deutor. En tot cas, sempre serà necessària l’intervenció d’advocat

Què ha de constar en la sol·licitud de l'concurs?
 • Inventari dels béns i drets de l’deutor i dels seus ingressos regulars previstos.
 • Llistat de Creditors, amb menció completa d’identitat dels mateixos, quantia i venciment dels crèdits.
Què constitueix massa activa i passiva de l'concurs?
 • La massa activa del concurs és integrada per tots els béns i drets embargables. És per això resulta necessària una correcta defensa dels interessos del deutor per part de B & F Advocats per tal d’excloure del concurs (i per tant de la seva liquidació) tots els béns inembargables (p.ex. els béns afectes a l’activitat professional del deutor , etc.).
 • La massa passiva del concurs s’integra per tots els creditors del deutor, qualsevol que sigui la seva nacionalitat i domicili.
Què passa quan declarem el concurs?
 • Pel que fa als contractes, la declaració de concurs no afecta la vigència dels contractes amb obligacions recíproques pendents de compliment, però l’administració concursal pot sol·licitar la seva resolució si fos convenient per a l’interès de l’concurs, tot això sense perjudici de la facultat de resolució per incompliment i dels supòsits especials recollits en la llei concursal (arts. 61 a 70 LC).
 • Sobre els crèdits, en cas d’obertura de la fase de liquidació, es produirà el venciment anticipat de tots els crèdits ajornats (art. 146 LC), quedarà prohibida la compensació en els termes de l’art. 58 LC, se suspèn la meritació d’interessos i el dret de retenció en les condicions establertes en els arts. 59 i 59 bis, respectivament, i quedarà interrompuda la prescripció de les accions en la manera prevista en l’art. 60 LC.
 • Sobre els procediments, no podran iniciar-se nous judicis declaratius la competència dels quals correspongui, d’acord amb l’art. 8 LC, al jutge del concurs. Els ja iniciats continuaràn fins que es dicti sentència ferma (art. 50 i 51 LC).
Com es classifiquen els crèdits del client?

Els crèdits es classifiquen d’acord amb el següent:

 • Crèdits contra la massa: no formen part de la massa activa del concurs i s’hauran d’abonar amb càrrec a la massa activa. Fonamentalment, es tracta de crèdits nascuts amb posterioritat a la declaració de concurs i dels derivats de les despeses del propi mecanisme de la Segona Oportunitat.
 • Crèdits concursals:
  • Privilegiats
   • Amb privilegi especial (crèdits garantits amb hipoteques, principalment)
   • Amb privilegi general (salaris no qualificats amb privilegi especial, crèdit públic)
  • Subordinats (interessos, sancions, multes)
  • Ordinaris, aquells que no siguin qualificats com a privilegiats ni subordinats
Quan s'obre la fase de liquidació?

Als concursos en els quals el deutor sigui persona física no comerciant, s’obrirà la fase de liquidació en qualsevol cas (amb la possible excepció d’aquells concursos en què el deutor no tingui ben algun).

En la resta de supòsits (persones físiques empresàries i persones jurídiques), a la sol·licitud s’hi pot adjuntar una Proposta Anticipada de Conveni, (en aquest cas s’ha d’estar imperativament als arts. 105 i concordants LC). En cas de no aprovar-se aquesta proposta de conveni, s’obrirà així mateix la fase de liquidació.

La liquidació comportarà l’alienació dels béns de deutor, a excepció d’aquells que quedin exclosos.

Quines propietats o béns poden quedar exclosos?

El deutor podrà mantenir en tot cas la propietat dels béns següents:

 • Tots els béns inembargables
 • Els desproveïts de valor de mercat *
 • Aquells on el cost de realització sigui manifestament desproporcionat al seu valor venal *
 • L’habitatge habitual. En el supòsit de béns afectes amb crèdit privilegiat especial (vg préstecs hipotecaris sobre habitatges), serà possible que el deutor mantingui la propietat sempre que el valor de la càrrega hipotecària sigui superior a el de l’habitatge i el préstec hipotecari estigui a l’corrent de pagament, segons criteri de l’Seminari de Jutges del Mercantil i Jutjat de Primera Instància número 50 de Barcelona de 15 de juny de 2016 (acord III.12).
Quan es sol·licita l'Exoneració?

El Benefici de Exoneració de l’Passiu Insatisfet (BEPI), que es regula en l’art. 178 bis LC, es sol·licita pel deutor davant el mateix jutge davant el qual segueix el concurs un cop acabada la liquidació.

Què es necessita per obtenir el BEPI?

Únicament ha de donar-se el requisit que el deutor sigui un deutor de bona fe (art. 178 bis 3 LC), i per a això, aquest ha de complir les condicions següents:

 • Que el concurs no hagi estat declarat culpable.
 • Que el deutor, en els 10 anys anteriors a la declaració de l’concurs, no hagi estat condemnat en sentència ferma per delictes contra el patrimoni, contra l’ordre socioeconòmic, de falsedat documental, contra l’Hisenda Pública i la Seguretat Social o contra els drets dels treballadors .
 • Que reunint els requisits establerts en l’art. 231 LC (passiu inferior a 5 milions d’euros, absència d’antecedents penals per delictes de naturalesa econòmica i no haver estat declarat en concurs en els últims 5 anys), hagi celebrat o, al menys, hagi intentat celebrar un Acord extrajudicial de pagaments (AEP).
 • Que hagi satisfet en la seva integritat els crèdits contra la massa i els crèdits concursals privilegiats, i si no hagués intentat l’AEP previ, al menys el 25% dels ordinaris.
 • Alternativament, és a dir, si el deutor no ha pagat els crèdits contra la massa i els privilegiats i, si s’escau el 25% dels ordinaris, podrà ser considerat deutor de bona fe si accepta sotmetre a un pla de pagaments dels deutes que no quedin exonerades, havent d’abonar-se durant els 5 anys següents a la conclusió del concurs.

Per acollir-se a aquesta via d’obtenció de l’exoneració cal que el deutor no hagi incomplert l’obligació de col·laboració en el concurs, no hagi obtingut el BEPI en els últims 10 anys, no hagi rebutjat una oferta d’ocupació adequada a la seva capacitat en els 4 anys anteriors a la declaració de l’concurs i que accepti de forma expressa en la pròpia sol·licitud, que l’obtenció d’aquest benefici es faci constar durant 5 anys en la secció especial de Registre concursal.

Sobre la culpabilitat en concurs.

És molt important que el concurs de creditors no hagi estat declarat culpable, sent aquesta la condició essencial per a ser considerat un deutor de bona fe. Així, es qualificarà el concurs com a culpable quan l’estat d’insolvència de l’deutor s’hagi generat o agreujat mitjançant dol o culpa greu de l’deutor, així com quan concorrin els supòsits previstos en l’art. 164.2 LC.

Finalment, es considera culpable, excepte prova en contrari, quan el deutor hagués incomplert el seu deure de sol·licitar la declaració de concurs en els terminis establerts en la LC i quan hagi incomplert el seu deure de col·laboració amb el jutge de l’concurs o l’administració concursal (art . 165.1 LC). Per això és molt important dur a terme el correcte SEGUIMENT durant tot el procés per part de Batlle & Ferrer Advocats.

Quin pot ser el cost per al deutor?

En el procediment intervenen professionals la participació és necessària i obligatòria com Notaris, cambres de comerç, Mediadors Concursals o Administradors Concursals els honoraris depenen, en bona mesura, de l’import total de la valoració dels actius de l’deutor i de la suma dels seus deutes. En cada cas, s’ha de fer una aproximació prèvia d’aquests costos perquè el deutor tingui la major informació possible.

Quant als honoraris de Batlle & Ferrer Advocats, els mateixos variaràn segons la complexitat de l’assumpte i les quanties econòmiques de l’actiu i el passiu de client. En tot cas, i essent conscients de la situació econòmica del client, ens mostrem oberts a una gran flexibilitat en tot moment, podent establir-se el pagament en petites quotes mensuals. Som un bufet proper, humà i entenem la situació de client.

Quins deutes queden completament eliminats en l'obtenir el BEPI?
 • En el cas de la via prevista en l’art. 178 bis 3.4t LC-pagament dels crèdits contra la massa i dels crèdits privilegiats -, el benefici es concedeix amb caràcter definitiu, no provisional i revocable. Els deutes que queden exonerades són TOTES, incloses les d’aliments i els crèdits públics (en la part que no sigui crèdit privilegiat).
 • En el cas de la via de l’art. 178 bis 3.5º LC -Subjecció a un pla de pagaments-, l’exoneració és provisional, diferida i revocable, aconseguint a tots els crèdits ordinaris i subordinats, també els no comunicats, amb excepció dels de dret públic i aliments. És a dir que, fonamentalment, el pla de pagaments (a 5 anys) ha de contenir la previsió d’un pagament raonable segons les condicions personals, familiars i econòmiques de l’deutor dels crèdits públics (Hisenda, Seguretat Social …).

Resulta essencial un correcte assessorament en les fases prèvies (estratègia conjunta i consensuada) i en el procediment concursal per tal d’aconseguir el benefici d’exoneració en les condicions més avantatjoses per al nostre client.

L'exoneració de deutes pot ser revocada?
 • Sí, tot i que les causes de revocació estan taxades i són de caràcter restrictiu. El mecanisme de la Segona Oportunitat té com a objectiu la superació de la situació de sobreendeutament i la represa de la vida personal i professional del deutor pel que, en cap cas, serà motiu de revocació el creixement professional i l’increment dels ingressos.
 • Únicament seran causes de revocació l’ocultació de béns durant el procediment o la millora de la situació econòmica per causa d’herència, donació, llegat, joc de sort, envit o atzar, de tal manera que, amb l’obtingut, pogués pagar tots els deutes sense detriment de les seves obligacions d’aliments i afectació de la seva vida personal i professional.
Des Batlle & Ferrer Advocats hem intentat ressoldre tots els dubtes previs que, habitualment, sorgeixen als nostres clients. Si vols ampliar informació o analitzar altres possibles casuístiques posa’t en contacte amb nosaltres.