Empreses i pimes poden reclamar la clàusula sòl

Empresas y pymes también pueden reclamar la cláusula suelo

La clàusula sòl és un tema freqüent i, al seu torn, molt controvertit, en els temps actuals. És ja conegut i inqüestionable que els consumidors poden reclamar aquesta clàusula en els contractes hipotecaris; però és important conèixer que també les Empreses, les PIMES i els autònoms poden reclamar la clàusula sòl en contractes hipotecaris.

CLÀUSULA SÒL COM A ELEMENT ABUSIU EN UN CONTRACTE HIPOTECARI

Abans d’aprofundir en la reclamació de la clàusula sòl per Empreses, Pimes i autònoms, hem de desenvolupar la noció de clàusula abusiva, per a entendre millor el concepte de clàusula sòl com a element abusiu en un contracte de préstec hipotecari.

La idea de clàusula abusiva es troba definida en l’article 82 del Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris – d’ara endavant TRLGDCU –, definició de la qual poden extreure’s les següents condicions perquè una clàusula sigui abusiva: que no s’hagi negociat individualment (sinó que sigui fruit d’un contracte d’adhesió), que sigui contrària a la bona fe i que causi un desequilibri entre les parts. De la redacció de la norma sembla desprendre’s, també, que només s’aplica aquest precepte a consumidors i usuaris, però aquesta qüestió és la que s’aclarirà a continuació.

CLÀUSULA SÒL EN HIPOTEQUES D’EMPRESES I PIMES: LES TRAVES QUE HAN TINGUT FINS ARA ELS NO CONSUMIDORS PER A PODER RECLAMAR

Com és conegut, els préstecs hipotecaris – subscrits per consumidors o no consumidors – estan subjectes a un interès variable, que acostuma a ser l’Euribor; i és per això que, anteriorment, era costum que s’estipulessin clàusules limitatives a aquest interès, com la clàusula sòl, per a regular que si l’interès baixava a índexs molt baixos el client pagués sempre un mínim estipulat. En la majoria d’ocasions, tal com hem introduït anteriorment, aquestes clàusules sòl són abusives si compleixen els requisits estipulats i, per tant, aquesta pot ser reclamada.

La problemàtica de l’assumpte resideix en que el TRLGDCU només protegeix les persones físiques i jurídiques quan actuen alienes a la seva activitat comercial, empresarial, ofici o professió; el que exclou la possibilitat de reclamació de les Empreses, PIMES i autònoms, mitjançant aquesta normativa.

Però això no significa que no mereixin protecció i que no existeixi una altra via de reclamació: mentre que els consumidors i usuaris han de reclamar aquestes clàusules sobre la base del TRLGDCU, les Empreses, PIMES i autònoms han de fer-ho sobre la base de la Llei sobre Condicions Generals de Contractació.

Malgrat estar les Empreses, PIMES i autònoms protegits legalment, aquests han perdut les batalles judicials en reclamació de la clàusula sòl de les seves hipoteques, ja que en aquests procediments es sol·licitava erròniament la falta de transparència en la introducció de la clàusula al contracte i, en l’ordenament jurídic espanyol, aquesta falta de transparència només es concep en contractes de consum, tal com estableix l’article 5.5 del TRLGDCU.

És per això, que el Tribunal Suprem ha dictat nombroses sentències desestimatòries a persones físiques o jurídiques que no tenien la condició de consumidors – és a dir, a Empreses com a Societats Limitades i Pimes en l’exercici de la seva activitat empresarial – pel fet que no podia aplicar-se ni el control de transparència ni el control d’abusivitat.

LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM FAVORABLE A LA NUL·LITAT D’UNA CLÀUSULA SÒL A UNA EMPRESA

Però la Sala Civil del Tribunal Suprem va dictar en 2020 una sentència – núm. 168/2020 – que va revolucionar aquest àmbit i va establir una nova jurisprudència sobre la reclamació de la clàusula sòl per part d’Empreses, Pimes i autònoms. En tal sentència, el Tribunal donava la raó al demandant, un autònom que reclamava una clàusula sòl associada al seu préstec hipotecari sol·licitat com a professional.

D’aquesta manera, el Tribunal Suprem va obrir la porta a autònoms i a petites i mitjanes empreses perquè poguessin reclamar clàusules sòl abusives en contractes hipotecaris relacionats amb l’activitat professional i no com a consumidors.

En aquesta mateixa línia, nomésun mes després de la sentència del Tribunal Suprem, el Jutjat de 1a Instància de Gavà va dictar una sentència en la qual es va centrar en el perfil de la part demandant i no en la seva condició professional, afirmant que, malgrat la seva condició d’empresari, no tenia coneixements necessaris per a valorar aquesta clàusula sòl, implicant una situació de desigualtat d’informació entre l’entitat bancària i la demandant.

Això llança una clara evidència: poden existir petites empreses que, malgrat desenvolupar una activitat mercantil, es trobin alienes al mercat especulatiu i, per tant, puguin trobar-se en relació d’inferioritat en contractes hipotecaris amb clàusules sòl abusives; i, en conseqüència, tenen dret a reclamar-les.

ADVOCATS ESPECIALISTES EN NUL·LITAT DE CLÀUSULA SÒL A EMPRESES A CORNELLÀ DE LLOBREGAT

La possibilitat recentment oberta de reclamar una clàusula sòl abusiva per part d’Empreses, PIMES i autònoms requereix un assessorament jurídic de qualitat. En BATLLE FERRER ABOGADOS som advocats especialistes en Dret Bancari i comptem amb més de 10 anys d’experiència en la matèria. Si ets una Empresa, PIME o autònom i has signat un contracte hipotecari amb una clàusula sòl abusiva, no dubtis a contactar amb nosaltres i analitzarem el teu cas.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Abrir chat
Hola ¿en qué podemos ayudate?