EXONERACIÓ DE CRÈDITS DE LA LLEI DE SEGONA OPORTUNITAT

EXONERACIÓ DE CRÈDITS DE LA LLEI DE SEGONA OPORTUNITAT

EXONERACIÓ DE CRÈDITS DE LA LLEI DE SEGONA OPORTUNITAT

Emprem la paraula exonerar principalment quan una persona queda lliure o sense compromís d’haver de complir amb una obligació o responsabilitat. Així mateix, podem afirmar que gràcies a la reforma de la Llei concursal -la regulació de la qual la trobem en el Reial decret llei 1/2015, de 27 de febrer-, s’ha modificat la qualificació dels crèdits respecte a la Segona Oportunitat, diferenciant-los ara com a crèdits exonerables o no exonerables.

 

QUÈ ES CONSIDERA CRÉDIT EXONERABLE?

Per crèdit exonerable podem entendre que es tracta de tot aquell deute que es pot perdonar, és a dir, el deutor queda exonerat d’aquest deute. Els exemples més comuns de crèdit exonerable són:

 • Els préstecs personals
 • Els crèdits
 • Els microcrèdits
 • Deutes amb proveïdors
 • Els deutes amb organismes públics com la Seguretat Social o Hisenda, fins a un màxim de 10.000 euros.
 • Les hipoteques dels habitatges, en el supòsit en què ens sigui igual perdre l’habitatge, en cas contrari es considera crèdit no exonerable. 
 • D’aquesta manera, podem afirmar que, tots els deutes que un consumidor hagi contret amb alguna entitat privada poden ser perdonades a través de la Llei de Segona Oportunitat.

 

QUÈ ES CONSIDERA CRÈDIT NO EXONERABLE?

 • Per crèdit no exonerable podem entendre que es tracta de tot aquell deute que el consumidor té i el qual no es pot condonar, és a dir, el deutor s’haurà de fer càrrec d’aquest deute i anar pagant-lo mitjançant el mecanisme del pla de pagaments. Els crèdits no exonerables més comuns són els següents:
 • Deute amb Hisenda o la Seguretat Social, que superi els 10.000 euros, ja que com hem comentat anteriorment, la Llei de la Segona Oportunitat només permet exonerar aquest deute fins a un màxim de 10.000 euros.
 • Les hipoteques dels habitatges, com hem esmentat, en cas que no vulguis perdre casa teva, hauràs de seguir mantenint els teus pagaments al dia amb l’entitat financera que t’hagi proporcionat la hipoteca del teu habitatge, altrament podries arribar a perdre-la.
 • Deutes salarials, per al cas de les persones físiques ja siguin empresaris o bé professionals, els deutes per salaris de treballadors corresponents als darrers 60 dies de treball efectiu realitzat previ de la declaració del concurs, sempre que el Fons de Garantia Salarial ( FOGASA) no hagi assumit el deute.
 • Deutes per aliments fins al límit legal fixat o per decisió judicial, de tal manera que aquestes quantitats s’entenen com a obligatòries per així poder assegurar el suport, l’educació, l’assistència mèdica, entre d’altres, d’alguns familiars.

 

AMB EL PLA DE PAGAMENT DE LA LLEI DE SEGONA OPORTUNITAT, EL DEDUOR QUEDA LLIURE DE PAGAMENT?

Hem fet esment del mecanisme del pla de pagaments integrat a la Llei de la Segona Oportunitat, així que t’explicarem breument en què consisteix:

Si el deutor no es vol desprendre de l’habitatge i tampoc no perdre el patrimoni que pugui arribar a tenir, pot presentar una proposta de pla de pla de pagaments del deute exonerable, mitjançant el qual s’ha d’indicar l’import mensual que pot abonar a els creditors, de forma raonable, pel pagament dels deutes. Aquest pla pretén ajustar-se a la situació del deutor pretenent així pagar una part dels deutes en funció de la quota mensual que es pugui pagar, tenint en compte els ingressos i despeses mensuals d’aquest, sense que el deutor quedi ofegat pels pagaments.

Així, doncs, el pla de pagaments té una durada de 3 anys amb caràcter general, encara que es pot ampliar a 5 anys, en el cas de voler conservar l’habitatge habitual.

Finalment, si el jutge aprova la proposta de pla de pagaments, tots aquells deutes que no s’hagin inclòs seran cancel·lats, originant que, el creditor no pugui reclamar cap quantitat al deutor, sempre que aquest últim compleixi degudament l’obligació de pagament. De manera que, un cop acabat el període de pla de pagaments, si el deutor ha complert el compromís de pagament, s’eliminarà el deute definitivament.

 

ADVOCATS EXPERTS EN DRET CONCURSAL

A Batlle Ferrer Advocats som advocats especialistes en dret financer i en especial a portar procediments de Llei de la Segona Oportunitat i Concurs de Creditors, per tant, si vostè o algú del seu entorn pot estar en aquesta situació o necessita un assessorament professional i proper, no dubteu a contactar amb nosaltres, us oferirem una consulta i anàlisi del vostre cas sense cap compromís.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Abrir chat
Hola ¿en qué podemos ayudate?