La llei de segona oportunitat en el matrimoni

Ley de Segunda Oportunidad en el matrimonio

En anteriors articles del nostre blog, ja us hem parlat de la Llei de Segona Oportunitat, explicant què és aquest mecanisme, i dedicant un altre article a parlar també de l’exoneració del deute públic mitjançant aquest procediment. Però el mecanisme de la Llei de Segona Oportunitat és molt ampli, i avui volem parlar d’un tema molt important: com afecta el matrimoni en el procediment d’exoneració dels deutes.

Estar casat, o no,pot ser un factor clau que no pot passar-se per alt quan parlem del procediment de Llei de Segona Oportunitat. Però, abans d’explicar com afecta el matrimoni a l’exoneració dels deutes, ha de fer-se un matís: a Espanya, existeixen dos règims económics matrimonials, existint d’una banda el règim de separació de béns i per un altre el règim de societat de guanys. És important saber que només el règim de guanys haurà de tenir-se en compte a l’hora de sol·licitar aquest mecanisme. Per exemple, a Catalunya s’aplica per defecte la separación de béns.

COM AFECTA ESTAR CASAT EN RÈGIM DE GUANYS?

Aquesta qüestió ens l’aclareix l’article 501.1 TRLC, que ens informa que la declaració d’exoneració pot aconseguir al cònjuge en règim de guanys en algunes situacions. Això significa que, si el règim econòmic del matrimoni és el règim de guanys, els deutes d’un d’ells passen a ser de l’altre i, per això, pot implicar que tots dos hagin de respondre pels deutes d’un dels dos.

Tot això comporta que tots aquells deutes que un dels cònjuges hagi contret amb posterioritat al matrimoni en règim de guanys, s’estendran a l’altre cònjuge. Pel que la sol·licitud d’exoneració haurà de fer-se en nom de tots dos. De la mateixa manera, el fet que el cònjuge respongui pels deutes de l’altre cònjuge implica que el Benefici d’Exoneració del PassiuInsatisfet (BEPI) que abast un dels membres del matrimoni, també s’estendrà a l’altre.

En resum: t’aconsegueix el deute del teucònjuge, però també s’estén la sevaexoneració.

HI HA ALGUNA EXCEPCIÓ?

Així i tot, això no ésabsolut, en existir una excepció: els deutes privatius. Els deutesprivatius són aquells deutes contrets per un dels cònjuges amb anterioritat a la celebració del matrimoni en de guanys. Per aquests deutes, únicament respon el cònjuge que les va contreure, tal com succeiria en un règim de separació de béns.

QUÈ PASSA SI ESTAVA CASAT EN DE GUANYS, PERÒ M’HE DIVORCIAT?

Fins al moment hem vist que estar casat en règim matrimonial de societat de guanys implica l’assumpció del deute del cònjuge. Però i si m’he divorciat? Pot ser que estigués casat en aques trègim, però actualment el meu vincle matrimonial hagiestat dissolt. Què passa en aquesta situació?

En aquest cas, la qüestió depèn de si s’ha procedit ja a la liquidació del règim de guanys. Si ja s’hafet la divisió, per aquests deutes respondrà només el titular d’aquestes, és a dir, qui les hagi contret. Per contra, si encara no s’ha procedit a la divisió, els deutes continuaran sent compartits encara que s’hagi fet efectiu el divorci.

Això és important perquè és habitual que, tot i que ja t’hagis divorciat, encara no hagis liquidat els béns; per això, si no has repartit els béns matrimonials, continuaràs compartint els deutes del teu excónyuge.

ADVOCATS LLEI  DE SEGONA OPORTUNITAT A CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Com has pogut observar, el procediment dela Llei de la Segona Oportunitat és un mecanisme complex, que requereix d’assessorament jurídic especialitzat, sent la sol·licitud del BEPI en règim de guanys un exemple d’això. En BATLLE FERRER ADVOCATS som advocats especialistes en Llei de la Segona Oportunitat, i comptemambmés de 10 anys d’experiència en l’assessorament legal a particulars. No dubtis a contactar amb nosaltres i analitzarem el teu cas!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Abrir chat
Hola ¿en qué podemos ayudate?